PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaarOBS Het Rastholt

Tilber 9, 7908 PB Hoogeveen

Telefoon: (0528) 278118

obshetrastholt@bijeen-hoogeveen.nl

Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad zitten evenveel ouders als leerkrachten. De M.R. vergadert regelmatig. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus bijgewoond worden door ouders. Bij de vergaderingen is ook iemand van de directie aanwezig. De MR heeft over diverse onderwerpen advies- en instemmingsrecht. Onderwerpen die in de MR aan de orde komen zijn: het bestuursformatieplan, arbeidsomstandigheden, de vakantieregeling, klassenindeling en schoolvisie. Leden van M.R. worden eens per twee jaar gekozen. Ook is onze M.R. vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.) van Hoogeveen, die op haar beurt vergadert met het schoolbestuur.

 

Karlien Offerein

Lid MR

Lid GMR

 

Evelien Kemink

MR lid

Janine Smit

Penningmeester

  Ingrid Kuijer Voorzitter  

 Maaike Lowijs

MR-lid

 

 

 

  

 

Ouderraad

Binnen het Rastholt is een ouderraad actief. Gedurende het schooljaar verzorgt de ouderraad diverse activiteiten voor de kinderen. Zij doet dit in samenwerking met het team. Voorbeelden van ouderraadactiviteiten zijn: het organiseren van feesten (Sint, Kerst, Pasen) en het verzorgen van activiteiten zoals de avondvierdaagse. Tevens organiseert de ouderraad jaarlijks een feestelijke en een zakelijke ouderavond. Al deze activiteiten kunnen worden bekostigd dankzij de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt aan het begin van ieder schooljaar vastgesteld. 

 

Marianne de Lange

Lid

  Marieke Gritter
Secretaries
  Esther de Vries
Lid
 

Femmie Mokken

Voorzitter

 

Gerriët Doornwaard

Lid

 

Nicolien Lip

Lid

 

Regina Kleine

Lid

 

Jarno Zwiers

Lid