Visie en Missie
Onze missie: Hoe willen we dat bereiken?

In onze manier van lesgeven onderscheiden we twee duidelijke lijnen, de pedagogische en de onderwijskundige lijn. Deze twee lijnen zijn even belangrijk.


De Onderwijskundige lijn:

Activerende didactiek: elk kind denkt na over een vraag.                                           
Om te kunnen leren, hebben de kinderen een actieve houding nodig. Een houding waarbij het kind kan leren. Die houding verschilt per kind. Het ene kind leert door te doen en het andere door erover te praten. Wat van belang is, is dat de leerkracht in de klas van elke leerling een houding ziet, zodat hij/zij kan leren. Om dit te bereiken werkt hij met activerende didactiek. Voor de leerlingen is de didactiek terug te vinden door het werken met denkschrift, kriskras vragen stellen en denktijd na een vraag. Door de vragen door alle kinderen gelijktijdig op te laten lossen of erover te praten, bereik je binnen dezelfde tijd meer kinderen. Daar ligt de kwaliteit van activerende didactiek.

Meervoudige intelligentie: het kind leert leren!
Kinderen leren op onze school ook hoe ze zelf leren; welke leerstijl. Leer je door te doen, leer je door het op te schrijven, leer je door er samen over te praten. Door je bewust te zijn van jouw leerstijl, ben je in staat om je nog verder te ontwikkelen. Het team biedt de instructie bv. aan door naast het vertellen (verbaal), het bord te gebruiken (visueel), het uit te wisselen met een andere leerling ( interpersoonlijk), een strategie uit te leggen (logisch) en concreet te laten ervaren (naturalistisch).

Zelfstandig werken: Op Het Rastholt vinden we het belangrijk dat de leerlingen zelfstandig leren werken.
Vanaf groep 1 maken we een start met het zelfstandig werken. Vanaf groep 3 proberen we het zelfstandig werken stapsgewijs verder in te voeren. Dit houdt in dat leerlingen, nadat ze de uitleg van onder andere taal en rekenen hebben gehad, zelfstandig aan het werk gaan met de basisstof. Dit werk moet die dag worden afgemaakt. Voor leerlingen die meer of minder werk aan kunnen, bieden we extra stof of herhaling. We stemmen het aanbod af op de onderwijsbehoefte. Zowel voor kinderen die meer als minder kunnen is er op school een volledige aanpak en aanbod aanwezig. Verder krijgen de leerlingen bepaalde opdrachten als weektaak. Voor de leerlingen is het zelfstandig werken terug te vinden in de vorm van het werken met een blokje en het werken met een dagtaak. Het vergroot de zelfredzaamheid waarmee ze goed richting het voortgezet onderwijs kunnen gaan.

Effectieve instructie: korte uitleg, nadruk op feedback en reflectie!
We werken aan de hand van een vast model (EDI-model) en passen de instructie daarop aan. De instructie start samen. Interactie en uitwisselen van ervaringen zijn van belang. De leerkracht staat model. Hij / zij geeft aan wat er wordt verwacht en vooral hoe je de opdracht aan kunt pakken. Vervolgens gaan de kinderen aan het werk. Er volgt een verlengde instructie aan een kleine groep kinderen. De leerkracht loopt door de groep en begeleidt waar nodig. Daarna samen afsluiten met het lesdoel / strategie. Wat hebben we geleerd vandaag? Hoe heb je het gedaan? Komend schooljaar gaan we dit borgen aan de hand van een studiedag rondom dit thema.

Professionele leerkrachten: model staan. 
Goede leraren voor goed onderwijs! Goed onderwijs komt tegemoet aan de basisbehoeften van leerlingen: veiligheid, waardering, uitdagingen om te leren. Het helpt leerlingen om die dingen te leren die maatschappelijk noodzakelijk zijn en die ze zelf willen en kunnen leren. Goed onderwijs is bij de tijd qua inhoud, leermiddelen en werkwijzen. Goed onderwijs past bij de eigen identiteit van de school en bij de actuele stand van zaken in de onderwijskundige theorie en praktijk. Het Rastholt heeft een leerkrachtprofiel opgesteld waaraan de leraren moeten voldoen. Alle leerkrachten op Het Rastholt hebben een specialisme en houden deze actueel door scholing en deelname in netwerken.

Opbrengstgericht werken: systematisch volgen van onderwijs.
Om het beste uit elk kind te kunnen halen, wordt er naar de resultaten, motorische en sociaalemotionele ontwikkeling en zelfredzaamheid gekeken. We onderzoeken de resultaten en kijken vooral naar de schoolloopbaanontwikkeling. Hoe ging het in het begin, is de ontwikkeling zoals verwacht en wat heeft het kind nodig om verder te leren( onderwijsbehoefte). We richten ons vooral op taal, lezen, rekenen, spelling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het schooljaar 2019-2020 voeren we volgsysteem ZIEN ( sociaal – emotionele ontwikkeling) volledig in.

 

Pedagogische lijn

Pedagogisch klimaat: Je voelt de fijne sfeer als u de school binnen loopt!
Als een kind zich veilig voelt en goed in zijn vel zit, zal het zich evenwichtiger ontwikkelen en beter gaan presteren. De school heeft een duidelijke rol en zal de voorwaarden daartoe moeten scheppen. Daarom besteden we veel aandacht aan:


De rol van de leerkracht vinden we hierbij zeer belangrijk. Leerkrachten hebben een voorbeeldfunctie. We hanteren een positieve benadering als basis. Communicatie krijgt veel aandacht. Vooral het opbouwen van een goede band met ouders door duidelijke communicatie.

Zorg voor elk kind!
Op onze school wordt voor elk kind de onderwijsbehoefte bepaald. Wat heeft het kind nodig gedurende zijn loopbaan. De zorg kan extra hulp betekenen voor het kind dat meer of minder stof aan kan. Zorg kan ook op het sociaal-emotionele vlak zijn. Belangrijk is dat ook het gemiddelde kind zijn afgestemde ondersteuning krijgt. We hebben een ondersteuningsplan waarin precies staat wat voor basislesstof we hanteren. Methodes voor herhaling en methodes voor verdieping zijn aanwezig. Daarnaast hebben we een meer begaafden protocol. Door te werken vanuit HGW ( handelingsgericht werken; groepsoverzicht-instructiekaart-begeleidingstabel) zijn we in staat dit efficiënt in te richten tijdens het onderwijs.